Dernek, sosyo, ekonomik ve kültürel olarak farklı kesimlerden başta gençler olmak üzere e kadınlara ve çocuklara yönelik eğitim, sivil toplum bilinci, sosyal girişimcilik ve bilimsel teknoloji gibi alanlarda kapasitelerini geliştirmeyi amaçlar.
Ayrıca üretim, araştırma ve geliştirme yapan kişi ve kurumların elde ettiği yenilikçi deneyim ve sürdürülebilir çözümleri, toplumsal ve ekonomik gelişmeye katkı sunmak üzere paylaşmalarını sağlayacak ve işbirliğini geliştirecek bir sosyal inovasyon oluşturmak amacıyla kurulmuştur.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

 1. Başta gençlere, çocuklara ve kadınlara yönelik olarak bilim, teknoloji, tasarım ve doğal yaşam konularında Kapasite geliştirme eğitimleri düzenlemek,
 2. Bilim, teknoloji, tasarım odaklı çalışan ve düşünen insanları aynı zaman ve mekan diliminde bir araya getirmek,
 3. Sosyal sorunların çözümüne odaklanan bilimsel ve teknoloji yönelimli etkinlik ve projelerle toplumsal fayda sunmak,
 4. Üyeleri ile sosyal, ekonomik ,kültürel, hukuki, eğitsel, bilimsel teknoloji, sportif alanlarda faaliyetlerde bulunarak yaşantılarına katkıda bulunacak çalışmalar yapmak, üyeleri arasında dayanışmayı sağlamak, yardım etmek ve benzer konularda faaliyet gösteren diğer ulusal ve uluslar arası dernek ve vakıflar ile yardımlaşma ve dayanışmada bulunmak,
 5. Dernek, amaç ve konularıyla ilgili faaliyetler yürüten diğer kişi ve kuruluşlarla ortak çalışmalarda bulunarak özellikle ekonomik, sanatsal, kültürel olarak farklılık gösteren başta gençlere, çocuklara ve kadınlara yönelik kapasite geliştirme önyargıların giderilmesini, (tanınırlığını, saygınlığının korunmasını ve arttırılmasını bilimsel çalışmalar yapmak,
 6. Derneğin amacına uygun olarak başta eğitim faaliyetleri olmak üzere, açık oturumlar, konferanslar, seminerler, paneller, sempozyumlar, kamplar, her tülü toplantı ve gösteriler yapmak, konserler düzenlemek, sergiler açmak, yarışmalar düzenlemek, ödüller koymak ve vermek
 7. İnsanlar arasında ırk, renk, din ve siyasal görüş ayrılıklarından bağımsız olarak dostluk ve işbirliği duygularını güçlendirici faaliyetlerde bulunmak.
 8. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,
 9. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
 10. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
 11. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
 12. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
 13. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
 14. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
 15. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,
 16. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
 17. Amacın gerçekleştirmesi i için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak ve kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,
 18. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak ve yardımlaşmak
 19. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak proje yürütmek,
 20. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmlere kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
 21. Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,
 22. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak,
 23. Amacın gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunmak,